Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!

Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на „Е-МАГАЗИН” на www.gedes.bg
1. ПРЕДМЕТ
1. Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на www.gedes.bg, които уреждат правилата за използването на интернет сайта, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през www.gedes.bg.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1. "ГЕДЕС" ООД е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, включително и адрес за кореспонденция: гр. Асеновград, бул."Васил Левски" 4 (автогара), Телефон: 0898 691 693, рег. № в Търговския регистър под ЕИК 115582949, идентификационен номер по ДДС BG115582949.
2.2. "ГЕДЕС" ООД администрира електронния магазин gedes.bg, под формата на сайта gedes.bg, (наричан за краткост „платформата за електронна търговия artistico). "ГЕДЕС" ООД. щe бъде наричано за краткост по-долу дружеството.
2.3. Можете да се свържете с „ГЕДЕС” ООД на посочения по-горе адрес, на телефон 0898 691 693 или на и-мейл адрес gedesauto@abv.bg.

Телефоните за връзка са платени, спрямо тарифата на мобилния оператор..
2.4. Продавач на платформата за електронна търговия artistico може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с "ГЕДЕС" ООД.

3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия gedes.bg с дружеството или друг търговец.
3.2 Продавач – "ГЕДЕС" ООД или всеки друг търговец, предлагащ сткоки или услуги на платформата за електронна търговия gedes.bg.
3.3. Платформата – домейна gedes.bg и неговите поддомейни.
3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.5. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата(Поръчки, данъчни фактури и др.)
3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между "ГЕДЕС" ООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на дружеството, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.
3.7. Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.
3.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката artistico или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
3.10. Съдържание
• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към "ГЕДЕС" ООД и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на gedes.bg и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
• данни относно Продавач.
3.11. Транзакция – действието от страна на "ГЕДЕС" ООД по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.
3.12. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
3.13. Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
3.14. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.
3.15. “Плащане” – услуга за плащане, предоставена от "ГЕДЕС" ООД, представляваща система за плащане, която е достъпна за Клиентите, чрез която те могат да извъшват плащане с наложен платеж чрез доставка с куриерска фирма, дебитна или кредитна карта онлайн.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на електронния магазин на "ГЕДЕС" ООД са задължителни за всички Клиенти на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от "ГЕДЕС" ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.
4.4. "ГЕДЕС" ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия "ГЕДЕС" ООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.
4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.7. "ГЕДЕС" ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, "ГЕДЕС" ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от съответния Продавач по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които "ГЕДЕС" ООД предварително се извинява на своите Клиенти.
4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от "ГЕДЕС" ООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.11. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. "ГЕДЕС" ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път, която съответно се регистрира от самия него или от служител на "ГЕДЕС" ООД от негово име.
5.2. "ГЕДЕС" ООД ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление "ГЕДЕС" ООД прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи "ГЕДЕС" ООД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. "ГЕДЕС" ООД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на дружеството по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обади на посочения телефон и имейл, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. "ГЕДЕС" ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3. Клиентът има право да се свързва с "ГЕДЕС" ООД на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.
6.5. "ГЕДЕС" ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.
6.6.Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.
6.8. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на "ГЕДЕС" ООД.
8.2. "ГЕДЕС" ООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
8.3. Нищо в сключения между "ГЕДЕС" ООД и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на "ГЕДЕС" ООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на "ГЕДЕС" ООД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на "ГЕДЕС" ООД.
8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на "ГЕДЕС" ООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между "ГЕДЕС" ООД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на "ГЕДЕС" ООД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на "ГЕДЕС" ООД няма да се счита за съгласие от страна на "ГЕДЕС" ООД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от "ГЕДЕС" ООД.
8.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от "ГЕДЕС" ООД.

9. ПОРЪЧКА
9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
9.3. Потвърждавайки Поръчката "ГЕДЕС" ООД потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на "ГЕДЕС" ООД във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на "ГЕДЕС" и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
9.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от gedes.bg в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от gedes.bg. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне "ГЕДЕС" ООД Продукта на адрес: село Труд, фабрика за паркет.
9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
9. 9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от "ГЕДЕС" ООД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.
10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавачаи които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на "ГЕДЕС" ООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от "ГЕДЕС" ООД: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
11.2. Клиентът се съгласява да предостави на "ГЕДЕС" ООД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. "ГЕДЕС" ООД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че "ГЕДЕС" ООД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка с Платформата. "ГЕДЕС" ООД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
11.3. С предоставянето на свои данни на "ГЕДЕС" ООД (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват представители на "ГЕДЕС" ООД или трети лица, които са куриери, партньори на "ГЕДЕС" ООД и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които "ГЕДЕС" ООД може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.
11.4. С предоставянето на свои лични данни на "ГЕДЕС" ООД Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в базата данни на "ГЕДЕС" ООД, водени, обработвани и съхранвани съобразно разпоредбите и целите на Регламент (ЕС) 2016/679.

12. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
12.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
12.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от "ГЕДЕС" ООД на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.
12.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
12.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
12.5. "ГЕДЕС" ООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от "ГЕДЕС" ООД.
12.6. В случай, че в акаунтът на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е изрично упоменат за доставка.

13. ДОСТАВКА НА СТОКИ
13.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на gedes.bg, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.
13.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@gedes.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
13.3. "ГЕДЕС" ООД ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
13.4. "ГЕДЕС" ООД извършвам доставка в рамките на 2-4 работни дни, започващи след получаването на платежното нареждане.

13.5. Време на доставка
"ГЕДЕС" ООД доставям закупената стока между 08:00 и 18:00 часа.

13.6. Място на доставка и достъп до обекта.Доставка се извършва при условие, че има достъп до мястото на доставката или до мястото, където ще се съхранява стоката. Фирмата може да откаже доставка, ако условията не са безопасни.

13.7. Разтоварване на стока
Разтоварването се извършва от оторизирани за целта лица. Фирмата не носи отговорност за разтоварването и неправилното съхранение на стоката.

13.8. Недоставена стока
Фирмата не носи отговорност за не доставянето на стока, поради отсъствието на клиента. Ако той няма възможност да присъства на уговорените за доставка – дата и час, трябва да осведоми фирмата за това, по време на плащането. Ако клиентът не може да приеме доставката и не упълномощи друго лице, фирмата ще върне обратно поръчката и ще я съхранява до времето на следващата доставка, но съхранението на стоките ще бъде таксувано допълнително. Всяка доставка се таксува поотделно.

13.9. Съхранение на стоката
След доставяне отговорността за съхранение е на клиента.

13.10. Цена на доставка
Доставката не е включена в цената. Тя се калкулира допънително и се заплаща на място според разстоянието, теглото на закупения от артикул, както и от предпочитания от купувача начин за доставяне и куриерска фирма.

14. ГАРАНЦИИ
14.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока/ Услуга със сключения Договор.
14.2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от "ГЕДЕС" ООД , гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от "ГЕДЕС" ООД.
14.3. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.
14.4. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
15.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

16. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
16.1. Писането на Въпроси и Отговори може да се прави от Клиента, в раздел „Контакти”.
16.2. В момента на регистрацията на даден /Въпрос/Отговор на Платформата, Клиентите дават на "ГЕДЕС" ООД един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на "ГЕДЕС" ООД да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
16.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
• да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
• да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област .
• да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;
• да помести правилно въведеното съдържание на Платформата.
• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;
• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
• да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като "ГЕДЕС" ООД;
• да не вписва Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
• да не използва Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.
16.4. Когато Клиент съобщи, че някой Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от "ГЕДЕС" ООД, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на "ГЕДЕС" ООД.
16.5. В случай, че "ГЕДЕС" ООД констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Въпроси и Отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.
16.6. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите имат на разположение формуляра за оплаквания тук. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
До ………………………
/името на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Модел: ………………………………………………….
Сериен номер: ………………………………………………….
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/
………………. …………………………….
/Дата/ /Подпис на потребителя/

17. ОТГОВОРНОСТ

17.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
18.1. "ГЕДЕС" ООД е „Аминистратор на лични данни” по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.
18.2. Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, "ГЕДЕС" ООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
18.3. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
18.4. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на "ГЕДЕС" ООД като администратор на лични данни и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите, описани в настоящите общи условия.
18.5. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото на жалба към надзорния орган – Комисията за защита на личните данни в случай на нарушение на правата му, гарантирани от Регламент (ЕС) 2016/679.
18.6. Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: гр. Асеновград, бул."Васил Левски" 4 (автогара), Телефон: 0898 691 693, до: "ГЕДЕС" ООД за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени законосъобразно или не, за което не дължи никаква такса.
18.7. Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: гр. Асеновград, бул."Васил Левски" 4 (автогара), Телефон: 0898 691 693, до: "ГЕДЕС" ООД, според следните цели:
• поправка, актуализация, ограничаване или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на Регламент (ЕС) 2016/679, особено на непълните и неточни данни;
• уведомление до трети страни, на които личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат
18.8. Купувачът се съгласява и разрешава на "ГЕДЕС" ООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които "ГЕДЕС" ООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Стоки и Услуги, застрахователни дружества.
18.9. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

19. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
19.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
19.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

&l